Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness

Authors

  • มรกต กำแพงเพชร สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • สวรรยา ธรรมอภิพล
  • นรินทร์ สังข์รักษา

Keywords:

Agripreneurship Characteristics, Business Success, Green Agribusiness

Abstract

As concern for the environment becomes a universal phenomenon, surely the profile
of the ecologically conscious consumer has evolved along with this fundamental shift in public
attitude. After the Green Economy, the role of the farmers worldwide has been developed
to become an agricultural entrepreneur. The role aims at reducing the economic inequality and
raising the social environment-friendly which are the goal of sustainable development (SDGS).
The concept of Entrepreneurial Orientation is a new paradigm for driving the world economy.
The development of a farmer is one of the Thailand 4.0 model goals. It is driving to reform
the economic structure by changing a traditional agriculture to a modern agriculture. The
farmers should have the Agripreneurship characteristics to become a successful farmer. The
Agripreneurship characteristics will increase the ability to create and develop a profitable
business in the changing business environment and increase the awareness of a new business
opportunity. Furthermore, it will help farmers to build the business network and develop the
skills of management, marketing and sale, and strategy management. Agripreneurship characteristics
will help the agricultural entrepreneurs to be successful in Green Agribusiness.

Author Biography

มรกต กำแพงเพชร, สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Doctor of philosophy in Management, Faculty of Management Science Silpakorn University.

References

กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
[ออนไลน์]. 2559. เข้าถึงได้ที่http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_
plan/thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf (2 กุมภาพันธ์ 2560)
ฤทัยชนก จริงจิตร. เจาะลึก “Smart Farmer” แค่แนวคิดใหม่ หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย.2556.
เข้าถึงได้ที่ : http://tpso.moc.go.th/img/news/1074-img.pdf (29 มกราคม 2559)
รุ่งฤดี รัตนวิไล (2556) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมความส?ำเร็จด้านการผลิตและการตลาดใน
การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรกับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 (2) กรกฎาคม – ธันวาคม, 159-178.
รุ่งฤดี รัตนวิไล (2559) การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในต?ำบลคู้ยายหมี อ?ำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 8 (1) มกราคม - มิถุนายน
2559, 85-101
มรกต ก?ำแพงเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559) เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการสีเขียว จุดเปลี่ยนจากผับสู่ผัก
จากมังกี้คลับสู่มังกี้ออร์แกนิคฟาร์ม วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 (1) มกราคม –
มิถุนายน, 201-214
มรกต ก?ำแพงเพชรและประสพชัย พสุนนท์ (2558) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร
วิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 7 (1) มกราคม – มิถุนายน, 207-224
สาคร ศรีมุข (2558) การปฏิรูประบบการเกษตร : การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีที่ 5 (5) กุมภาพันธ์เข้า
ถึงได้ที่ : http://library.senate.go.th/document/Ext9395/9395429_0002.PDF (2 กุมภาพันธ์
2560)
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977). Attitude – behavior relations: A theoretical analysis and review of
empirical research.. Psychological Bulletin, 84, 5, 888-915.
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood
Cliffs, N.J., 1980).
Ardichvili, A., Cardozo, R. and Ray, S. (2003), “A theory of entrepreneurial opportunity identification
and development”, Journal of Business Venturing, Vol. 18 No. 1, pp. 105-23.
Beedell, J., and Rehman, T. 2000 ‘Using social-psychology models to understand farmers’
conservation behaviour’, Journal of Rural Studies, Vol. 16, Issue 1, pp. 117-127
Calantone, S.T., Cavusgil and Y., Zhao, Learning orientation, firm innovation capability, and firm
performance, Industrial Marketing Management. 2002, 31: 515 –524
Carter, S., Rosa, P., 1998. Indigenous rural firms: farm enterprises in the UK. International Small Business
Journal 16 (4), 15–27.
Chell,E.,Harworth,J.,Brearley,S.,1991.The search for entrepreneurial traits .In :Chell ,E., Harworth ,
J ., Brearley,S.(Eds.),The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories,
Routledge Small Business Series. Thomson Learning, London,pp.29–53.
Corbett, A.C. (2007), “Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities”, Journal
of Business Venturing, Vol. 22 No. 1, pp. 97-118.
Covin JG and Lumpkin GT (2011) Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on
a needed construct. Entrepreneurship: Theory & Practice 35(5): 855–872.
De Lauwere, C., Verhaar, K., Drost, H., 2002. The Mystery of Entrepreneurship: Farmers looking for
new pathways in a dynamic society. in Dutch with English summary. Wageningen University
and Research Centre.
Eikeland, S., Lie, I., 1999. Pluriactivity in rural Norway. Journal of Rural Studies 15 (4), 405–415.
Fletcher, D.E. (2006), “Entrepreneurial processes and the social construction of opportunity” Entrepreneurship
& Regional Development, Vol. 18 No. 5, pp. 421-40.
G.T.M., Hult, R.F., Hurley and G.A., Knight, Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business
Performance, Industrial Marketing Management. 2004, 33: 429– 438.
H. S. Rohitha Rosairo, David J. Potts, (2016) "A study on entrepreneurial attitudes of upcountry vegetable
farmers in Sri Lanka", Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies,
Vol. 6 Issue: 1, pp.39-58,
Howard H. Stevenson and J. Carlos Jarillo. (1990). Strategic Management Journal Vol. 11, Special Issue:
Corporate Entrepreneurship, pp. 17-27
Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, and Clayton M. Christensen 2011The Innovator's DNA: Mastering
the Five Skills of Disruptive Innovators. Harvard Business Review
Jones, O. and Holt, R. (2008), The creation and evolution of new business ventures: an activity theory
perspective, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 No. 1,pp.
51-73.
Low, Murray B.; MacMillan, Ian C.(1988) Entrepreneurship: Past Research And Future Challenges.
Journal of Management; 14
Mason and Garcia, 1993 J.B Mason, M Garcia Micronutrient deficiency – the global situation SCN News,
9 (1993), pp. 11–16
McElwee G. (2006) The enterprising farmer: A review of entrepreneurship in agriculture. Journal of the
Royal Agricultural Society of England · January
McElwee, G. (2006). Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills. Journal of
Developmental Entrepreneurship, 11(3), 187-206.
McElwee, G. (2008a). Literature review and segmentation framework. In Ch. Rudmann (ed.),
Entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative independence of farmers.
Results
McElwee, G., & Bosworth, G. (2010). Exploring the strategic skills of farmers across a typology of farm
diversification approaches. Journal of Farm Management, 13(12), 819-838.
Mokaya, S. K. O. (2004). The Concept and Theories of Entrepreneurship, Ph.D. Term Paper, School of
Business, Kenyatta University
Moreno, J.D., Castillo, L.L. and Masere, E.D. (2007), Influence of entrepreneur type, region and
sector effects on business self-confidence: empirical evidence from Argentine firms”,
Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 19 No. 1, pp. 25-48.
Pieter de Wolf and Herman Schoorlemmer, (2007) Exploring the Significance of Entrepreneurship
in Agriculture. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Ackerstrasse,
Rauch, A.,Frese,M.,2007.Let’s put the person back into entrepreneurship research :ameta-analysis on the
relationship between business owners’ personality traits, business creation, and
success .European Journal of Work and Organizational Psychology 16,353–385.
Rudmann C, Vesala KM, Jäckel J. Synthesis and recommendations. (2008) Entrepreneurial Skills and
their Role in Enhancing the Relative Independence of Farmers, 8-85.
Simpson, M., Padmore, J., & Newman, N. (2012). Towards a new model of success and performance
in SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 18(3), p. 264 -
285.
Timmons, J. (2003), New Venture Creation, 6th ed., McGraw-Hill, New York, NY
T. Nagalakshmi A. Sudhakar (2013) Agri-Preneurs: A Case Study of Dharmapuri Farmers .International
Journal of Science and Research (IJSR), India Online Volume 2 Issue 8, August 2013
Toledo-López, A., Díaz-Pichardo, R., Jiménez-Castañeda, J. C., & Sánchez-Medina, P. S. (2012). Defining
success in subsistence businesses. Journal of Business Research, 65, p. 1658 1664.

Downloads

Published

2019-06-27

How to Cite

กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส., & สังข์รักษา น. (2019). Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Administration and Management Journal Review, 11(1), 262–275. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429

Issue

Section

Academic Articles