Factors Impact on Financial Planning Behavior of Upper Secondary School Students in Bangkok

Authors

  • Tananop Limsuwanroj คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Pachitjanut Siripanich Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration

Keywords:

Financial Planning, Financial literacy, upper secondary school students

Abstract

The purpose of this research is to study the influence of financial planning behaviour of upper secondary school students in Bangkok. The sample group used in this research was randomized from Two – stage stratified sampling divided into 144 males and 265 females. Statistical analysis was done in terms of percentages, t – test, one - way ANOVA, and stepwise multiple regression analysis. The research results show that the significant factors of the prediction in this study were income of the students from work, financial goals attitude, teaching from parents in investing, teaching from friends in saving, self-learning in investing. These factors were used in the equation of multiple regression analysis.

References

กรุงเทพโพลล์. (2549). สำนึกเรื่องการประหยัดของเยาวชนไทยในยุคน้ำมันแพง. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เว็บไซต์ http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll333.php.

ก้องเสียง วรวุฒิ. (2549). การวางแผนทางการเงินของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนมาลีวิทย์ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ.

จารุณี จอมโคกสูง. (2555). การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยรามคำแหง.

จิตวรา หาญสุวรรณ. (2560). การบริหารจัดการด้านการออมที่ดีของนักเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.

ณทิพรดา ไชยศิลป์. (2560). กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการออม ในวิชาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ณัฎฐพรรณ คชโสภณ. (2553). รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีธนาคารเพื่อส่งเสริมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2560). เริ่มต้น การวางแผนทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์: https://www.set.or.th/education/th/start/start.html

เทวินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง. (2547). ความฟุ่มเฟือยของเยาวชนคือ "หายนภัย" ของชาติ. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, เว็บไซต์: http://www.ipoll.th.org/article/Prodigal/Prodigal.htm

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จากธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์:

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Pages/AnnualReport2018_box04.aspx

พิราวรรณ จิระนันทราพร. (2555). ทัศนคติของประชาชนวัยทำงานในภาคเหนือของประเทศไทยต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนายั่งยืน. (2559). ผลสำรวจเยาวชนไทย พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จากมติชนออนไลน์ เว็บไซต์: https://www.matichon.co.th/local/news_396707

ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. (2561). จำนวน ร้อยละ และอัตราการเปลี่ยนแปลง ครัวเรือนที่เป็นหนี้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมและแหล่งเงินกู้ ปี พ.ศ. 2550 - 2560. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์:

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3679&template=3R2C&yeartype=M&subcatid=24

สนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์. (2552). การวางแผนการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร. วิจัยทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Arrondel, L., Debbich, M., & Savignac, F. (2013). Financial literacy and financial planning in France. Numeracy, 6(2), 8.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: an overview. Journal of pension economics & finance, 10(4), 497-508.

Murphy, D. S., & Yetmar, S. (2010). Personal financial planning attitudes: a preliminary study of graduate students. Management Research Review, 33(8), 811-817.

Shim, S., Xiao, J. J., Barber, B. L., & Lyons, A. C. (2009). Pathways to life success: A conceptual model of financial well-being for young adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(6), 708-723.

Downloads

Published

2021-06-26

How to Cite

Limsuwanroj , T. ., & Siripanich, P. . (2021). Factors Impact on Financial Planning Behavior of Upper Secondary School Students in Bangkok . Business Administration and Management Journal Review, 13(1), 245–259. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/209553

Issue

Section

Research Articles