Factors Related to Employee's Decision to Choose Fruit, Vegetable and Meat Products in Hotel Business

Authors

  • Kunlasap Thongprasit คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • Choosana Tiantong คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Product Quality, Decision Making, Hotel Business

Abstract

This research has the purposes to 1) study the importance level in employee's decision to choosing fruit, vegetable, and meat products in the hotel business, 2) study personal factors affecting to employee's decision to choosing vegetables, fruits, and meat in the hotel business, and, 3) study product quality factors related to employee's decision to selecting vegetables, fruit, and meat products in the hotel business. The 96 questionnaires from employees in the relevant departments were collected and analyzed. The data analysis in this research employed, frequency distribution analysis, percentage, mean-value analysis, standard deviation, independent sample t-test, One-way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation techniques. The hypothesis testing results revealed that personal factors were gender, age, educational status, work experience, and positions have no significant effect on the decision making. The product quality, brand, standard, and product benefits are significant in the employees' decision-making, statistically significant at 0.01 level.

References

กัญจพร วงศ์ศิริสิน. (2557). คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข Natural & Premium แบรนด์ V CARE U ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, คมกริช ศรีไพรงาม และลลิตภัทร สร้างถิ่น. (2558). ปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น. WMS Journal of Management, 7(1), 1-8.

เกศสุดา เพชรดี และศิริมา ตันติธำรงวุฒิ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง. วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, 2(2), 77-86.

เกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์. (2560). โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ญาณกร วิภูสมิทธ์. (2559). การเปิดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระวารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธันยชนก ปัญจวัฒน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นเซนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธารินี พัชรเจริญพงศ์. (2554). ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ธิบดี วิชญคุปต. (2550). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเลือกซื้อเครื่องมือตัดในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

นุจรีย์ มันดาวิวรรณ์. (2551). กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลของผู้บริโภคหญิงต่อการรีแบรนดิ้งของน้ำยาอุทัยทิพย์ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิรุณรัตน์ เลาหกุล. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ ซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ภรณี แย้มพันธ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยคำ. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ลฎาภา พูลเกษม. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขารังสิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ห์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี. (2558). คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2542). พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมฤดี เอื้อสภาพรกิจ. (2556). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เสริมสุข เอื้อรัตนพงศ์. (2559). เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าในเทสโก้

โลตัส เอ็กซ์เพรส และมินิบิ๊กซี สาขาในเขตจังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก 2016. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิศเรศ แสงนนท์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือตัดของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Crosby, P.B. (1979). Quality is Free. The Art of Making Quality Certain. New York: Mc Graw-Hill.

Garvin, D.A. (1988). Managing quality. New York: The Free Press.

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. L. (2015). Consumer Behavior. 11th ed. England: Pearson Education Limited.

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Thongprasit, K. ., & Tiantong, C. . (2023). Factors Related to Employee’s Decision to Choose Fruit, Vegetable and Meat Products in Hotel Business. Business Administration and Management Journal Review, 15(2), 164–180. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/252961

Issue

Section

Research Articles