โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

สุพจน์ ธนานุกูล
สมุทร ชำนาญ
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 280 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ภาวะผู้นำมากที่สุดโดยส่งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ ทำให้มีอิทธิพลโดยรวมมากที่สุดรองลงมาเป็นอิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์การส่วนปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลส่งผลน้อยที่สุด การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล โรงเรียนได้ร้อยละ 77.30

 

The Causal Relationship Model of Factors Effecting School Effectiveness under the Office of Basic Education Commission in the Northeast Border

The purposes of this research were to study the causal relationship model of factors effecting school effectiveness under Office of Basic Education Commission in the Northeast Border and to inspect the relevance with empirical data. The sample composed of 280 teachers from school under Office of Basic Education Commission in the Northeast Border which selected by stratified random sampling method. Research tools were five scale questionnaires and in-depth interview. The data were analysed by descriptive statistic using computer program and used the linear structural relationship model, confirmatory factor analysis and to inspect the relevance with empirical data.

The research finding found that the causal relationship model of factors effecting school effectiveness under Office of Basic Education Commission in the Northeast Border was influenced by leadership factor at the higher level which effected directly and indirectly to organizational culture and learning organization. This factor was the most influenced factor while organizational culture was the second to learning organization was influenced at the last level.

The inspection on relevance of model and empirical data indicated that the relative cause line model of factors relevance with empirical data to explain the variance of school effectiveness by 77.30 %.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)