The Ability to Write Travel Itinerary in French Using Corpus-based Approach by Tourism Industry and Hospitality Management Students (ความสามารถในการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการโดยใช้คลังข้อมูล)

Main Article Content

ดนยา ด่านสวัสดิ์

Abstract

This research is a part of the study to develop the learning and teaching of French for Tourism. The two objectives are 1) to study the French travel itinerary writing ability of Tourism Industry and Hospitality Management students before and after the learning activities by using a Corpus-based approach and 2) to study the students’ satisfaction of the learning activities.


The population of this research was 50 students, majoring in Tourism Industry and Hospitality Management, Suan Sunandha Rajabhat University, who enrolled in French for Tourism Business in the 2017 academic year. The tools applied in this research were a Pre-test form, French itinerary writing exercises, an activity report form, a Post-test form and a satisfaction questionnaire to find out the students’ satisfaction of the learning activities. The data was statistically analyzed by T-test for dependent sample (T-test), mean ( ) and standard deviation (S.D.).


The results of the research were as follows: there was a significant difference between the Pre-test and the Post-test at p.05 level of significance and the students’ satisfaction of the learning activities was at highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กรณ์กวินท์ จิรไชยกาญจน์. (2553). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปตะวันตกต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
จาริณี จันทร์ศรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 โดยใช้แนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นจองร์. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สืบค้น 9 มิถุนายน 2561, จาก https://161.246.14.22/research/index.php/research/2551/Income2551/---3
ฉันทัช วรรณถนอม. (2554). การวางแผนและการจัดนำเที่ยว. กรุงเทพฯ: สามลดา.
ดนยา ด่านสวัสดิ์. (2560). การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศส. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ทิศนา แขมมณี. (2551). ลีลาการเรียนรู้-ลีลาการสอน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบลลันดา, เจมส์ และ แบรนต์, รอน. (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills: Rethinking How Students Learn วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, ผู้แปล) กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส.
ภัทรกมล รักสวน. (2559). การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่. (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่. สืบค้น 19 เมษายน 2561, จาก https://www.research.cmru.ac.th/research59/ris/view.php?no=734
มณฑนกร เจริญรักษา. (2552). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รังสิมา นิลรัต. (2552). การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อช่วยในการแปล: กรณีศึกษาคลังข้อมูลภาษาเกี่ยวกับกีฬามวยสากล. The Journal, 5(2), 137-157.
วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (2545). ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และประสบชัย พสุนนท์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 10(1), 105-114.
สุชาติ ทวีพรปฐมกุล. (2556). กว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้. (2557). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นชะอำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อพันตรี พูลพุทธา. (2554). ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบรายข้อรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา. (รายงานการวิจัย). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อภิรดี สาริกา. (2555). การพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
(ปริญญานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อังคณา ทองพูน พัฒนศร. (2560). การพัฒนารายการคำศัพท์วิชาการทางภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้วิธีการด้านภาษาศาสตร์คลังข้อมูล. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 34(2), บทคัดย่อ. สืบค้น 9 มิถุนายน 2561, จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/Huso/article/view/100956
Carmen, M. I. (2009). The Importance planning of public relations in tourist organizations’ communication. Management, 12(2), 239-248.
Gunter, M. et al. (1990). Instruction: A Model Approach. Massachusetts: Allynn and Bacon.
Legendre, R. (1993). Dictionnaire Actuel de l’Education. Québec: Guérin.
Lehmann, D. (1993). Objectifs Spécifiques en Langue Etrangère. Paris: Hachette.
Leplat, J. (2001). « Les compétences collectives » in Les compétences en ergonomie. Toulouse: Edition Universitaires de Dijon.
Mascolo, M. F. (2009). Beyond Student-Centered and Teaching-Centered Pedagogy: Teaching and Learning as Guided Participation. Pedagogy and the Human
Sciences, 1(1), 3-27. Retrieved May 27, 2018, from https:// www.scholarworks.merrimack.edu/phs/vol1/iss1/6.
National Council of Teachers of English. (2009). Literacy learning in the 21st century: A policy brief produced by the National Council of Teachers of English. Council Chronicle, 18(3), 15-16.
Neo M. & Kian K. N. T. (2003). Developing a Student-Centered Learning Environment in the Malaysian Classroom - A Multimedia Learning Experience. TOJET, (2), 13-21. Retrieved May 27, 2018, from
https://www.pdfs.semanticscholar.org/1feo/76375439a42b50faa21215aa382b91085e96.pdf
Richer, J.J. (2008). Le français sur objectifs spécifiques (F.O.S.): une didactique spécialisée?, Synergies Chine, (3), 15-30. Retrieved April 14, 2018, from https://gerflint.fr>Base>Chine3>richer
River, W. M. (1968). Teaching foreign language skills. Chicago: The University of Chicago Press.
Thorndike, E.L. (1966). Human Learning. Cambridge: M.I.T Press.
Vetulani, G, (2000). Quelques exemples d’analyse des corpus en vue de la traduction. Studia Romanica Posnaniensia, 25(26), 318-325.
World Travel & Tourism Council. (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018
Thailand. Travel & Tourism Economic Impact, Retrieved May 30, 2018, from https://www.wttc.org