Cooperative Communication for Building Youth Awareness Network on Environmental Issues

Main Article Content

Aachavit Krishnasuvarna

Abstract

This participatory action research is a joint project between Thailand Science Research and Innovation (TSRI) and the Department of Environmental Quality Promotion (DEQP). The work aims to create participatory communication among new generations on a wide range of environmental issues. The data collection was done through documentary research and from related individuals along with knowledge capturing from camp activities.


The study shows that participatory communication can drive environmental issues among youths and create their network in raising environmental concerns especially on climate change. Through camp participation, skills and potentials on different social movement issues are developed. Those issues are 1) garbage problem, 2) agricultural air pollution, 3) impact of coastal fisheries on marine ecosystem, 4) energy saving and alternative energy, and 5) impact of climate change on agriculture and the lives of community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Krishnasuvarna, A. (2022). Cooperative Communication for Building Youth Awareness Network on Environmental Issues. Executive Journal, 42(1), 94–114. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/article/view/256033
Section
Research Articles

References

Child and Youth Development Committee of Nation. (2018). Phǣn phatthanā dek læ yaowachon hǣng chāt chabap thī sō̜ng Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihoksip sō̜ngphanhārō̜ihoksipsī [National Child and Youth Development Plan No. 2, 2017-2021]. Retrieved May 19, 2022, from http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/News_TPSO/Advertise/2562/PlanChilden2560-2564.pdf

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. (2016, February 20). Krō̜p ʻanusanyā Sahaprachāchāt (UNFCCC) [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)]. Retrieved May 19, 2022, from http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/climatechange/unitednation/unfccc

Jiramtatorn, Y., Kongkakate, K., Jamjumrus, J., Baoneard, S., & Siriwong, P. (2016). Kānhai khwāmmāi thīmā khō̜ng khwāmmāi læ kāndō̜ nœ̄n kitčhakam khwāmrapphitchō̜p tō̜ sangkhom khō̜ng nakrīan chāi rak chāi rōngrīan thawīthāphisēk Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [The construct meanings and the initiative of corporate social responsibility (CSR) among gay students at TaweethapisekSchool, Bangkok]. Veridian E-Journal,Silpakorn University, 9(1), 298-310

Kaewchindoung, S. (2018). Kānwičhai rư̄ang prasitthiphāp kānčhat kitčhakam khāi yaowachon singwǣtlō̜m nai rāiwichā singwǣtlō̜m sưksā phư̄a būranākān wichākān kǣ chumchon mahāwitthayālai rātchaphat Phra Nakhō̜n (Rāingān kānwičhai) [Management of environmental academic youth camp activities under the subject of environmental study, academic services provided by Phranakhon Rajabhat University (Research report)]. Bangkok: Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University.

Kaewthep, K. (2009). Sư̄ lek lek thī nāchai nai ngān phatthanā [Types of media for development]. Bangkok: Parbpim.

Kaewthep, K., & Louiyapong, K. (2017). Kānchai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān: Nǣokhit læ bot sangkhro [Communication tools research utilization: The synthesis]. Nonthaburi: The Thailand Research Fund.

Krishnasuvarna, A. (2018). Kānphatthanā krabūankān rīanrū dān kān plīanplǣng saphāp phūmiʻākāt radap yaowachon phư̄anam pai sū kānsāng khrư̄akhāi phalang yaowachon tranak rū (Rāingān kānwičhai) [The development of youth learning process on climate change leading to youth awareness networking (Research report)]. Bnagkok: Thailand Science Research and Innovation together with Department of Environmental Quality Promotion.

Puksawadde, A. (2021). Nawattakam kānsư̄sān bǣp mī sūan rūam [Inovation of participatory communication]. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Sujar, A. (2019). Kānsư̄sān bǣp mī sūan rūam phư̄a kānčhatkān kānthō̜ngthīeo chumchon čhāk tonthun thāng watthanatham khō̜ng tambon tonpao ʻamphœ̄ san kā phǣng čhangwat Chīang Mai [Participatory communication to manage community tourism by Local Cultural Capital of Ton Pao Town, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province] (Master's thesis, Chiang Mai University).

Tufte, T., & Mefaloputlos, P. (2009). Participatory communication: A practical guide. Washington, D.C.: The World Bank.