ประกาศการเผยแพร่วารสาร

2020-12-30

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา จะเริ่มดำเนินการเผยแพร่บทความต่างๆ ของวารสาร ผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม) 2563 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูล รวมทั้งส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทาง http://so01.tci-thaijo.org › index.php › pegbuu