Remarks on Decentralization of Local Government Committee and Considerations for Decentralization Reform on Local Political Economy Approach

Authors

  • Olarn Thinbangtieo An Assistant Professor of Department of Political Science, Faculty of Political Science and Law, Burapha University

Keywords:

Decentralization, Local Government Reform, Local Political Economy Approach

Abstract

Proposals to reform decentralization and local government by the Ministry of Defense in 2014, focused on the 1) restructuring public administration 2) relationship between central, regional and local administration, specifically between regional and local administration 3) division of work between different branches of government and 4) effective supervision procedures between government units and local administration for building the efficiency in public administration, overlooked the holistic analysis and lacked of radical critique on the root of decentralization and local government problems. Today, Thailand's local community problems become more complex because there are conditions and factors that affect the local community and local administrative organization, including more stakeholders in the local field of power.

Considerations for decentralization reform on local political economy approach are the reform committee must 1) adjust thoughts and worldview 2) create a new paradigm for distribution of power to local 3) analyze phenomena both holistic and integrated 4) integrate into localism which focuses on local history, community culture, community right, community identity, including indigenous knowledge and 5) take into account the dynamics of globalization that affects local communities.

In addition, the committee has to focus on the principal goals of decentralization that is to decentralize the decision-making to local community and people to make their own future and to participate in public policy of the community directly. They take pride in the local people and local community, a place where they live and they are. The committee has to stress on strategy to strengthen community, encourage local people to learn and participate in managing their own local communities together with local administrative organization. Thus, proposals to reform in this article need to return power to local communities and local people along with the restructuring public administration that balance between central, regional and local administrations.

References

คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. (2557). กรอบความเห็นการปฏิรูปประเทศไทย : ด้านการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน. (2551). โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นระดับตำบลในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว. (2550). โครงสร้างอำนาจในจังหวัด-ชลบุรีกับนัยในการขับเคลื่อนโครงการทางสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย-ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2550). เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์. (2556). พลวัตของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีในยุคของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปราโมทย์ ภักดีณรงค์. (2556). ปัญหาเชิงโลกาภิวัตน์ในขบวนการท้องถิ่นนิยมของเพลงโคราช. ใน วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 7 (2).

พัฒนา กิติอาษา. (2546). ท้องถิ่นนิยม : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

ภาณุ ธรรมสุวรรณ. (2546). รายงานวิจัยการติดตามผลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

ยงยุทธ ชูแว่น. (2554). ความสำคัญและขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2535). วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ์กับระบบราชการ คอลัมน์ “จากพระจันทร์ถึงสนามหลวง. ใน ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2535.

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2555). การโหยหาอดีต : ความเป็นอดีตในสังคมสมัยใหม่. ใน วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 4 (2).

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. (2555). การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น ชุดหนังสือ การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เปนไท.

สีลาภรณ์ บัวสาย. (2551). ความสำคัญและบทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบัน. ใน ประชาคมวิจัย, (87).

เสน่ห์ จามริก. (2544). กระแสชุมชนท้องถิ่น ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน.

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (2554). พัฒนาการของโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในภาคตะวันออก: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

_______. (2557). กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก. ใน วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 6 (3).

_______. (2558). เอกสารประกอบการสอนชุดที่ 1 วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Political Economy of locality). ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Webster’s Dictionary of the English Language Unabridged Encyclopedic Edition. (1977). New York: Publishers International Press.

Downloads

Published

2019-06-29

Issue

Section

Original Article