The The State of Internal Colonialization in Vietnam During France’s Colonization in 1885-1939: An Analytical Study Based on Dependency Theory of Andre Gunder Frank

Authors

  • Jirayoot Seemung -
  • Bhasrah Boonyarithi

Keywords:

Dependency Theory, French Indochina, Vietnam, Internal Colonialism, Andre Gunder Frank

Abstract

The purpose of this article is analyzing the process of internal colonization taken place in Vietnam during the colonization of France by applying the theory of dependency as mentioned by Andre Gunder Frank. The internal colonization in Vietnam is the result of the distribution of labour in global level which forces Vietnam facing underdevelopment. Besides, this international labour distribution causes also the unequal development within the country itself, called internal colonization. Regarding Vietnam, this country is affected by the internal distribution of labour causing the emergence of metropoles and satellite cities. The metropoles cities of Vietnam including Hanoi and Saigon are the economic and political centres of the country and the city of French civilization. Meanwhile, the satellite cities are the cities surrounding the metropoles. Their roles are producing goods from the huge plantations, industrial estates, and mines to feed capitalism system as demanded by its metropoles country, France, and the global trades.

References

ภาษาไทย

เขียน ธีรวิทย์. (2542).เวียดนาม สังคมเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชษฐา พวงหัตถ์. (2558). ทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผ่านข้อถกเถียงทางทฤษฎี. วารสารพัฒนาสังคม, 17(1), 135-152.

ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. (2547). สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2564). ทุพภิกขภัยในเวียดนามปี 1945 ภาวะอดอยากครั้งรุนแรง ต้องกินรากไม้ ประทังชีวิต. วันที่ค้นข้อมูล 15 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa- mag.com/history/article_72078

พิษณุ สุนทรารักษ์. (2531). การวิเคราะห์ความคิดว่าด้วยทฤษฎีพัฒนาการกึ่งเมืองขึ้นของ Fernando Henrique Cardoso. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. (2533). แนวคิดมาร์กซีสกับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนาประเทศ โลกที่สาม. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

สุด จอนเจิดสิน. (2544). ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสจึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรพล ธรรมร่มดี. (2530). สังคมวิทยาการพัฒนาและความด้อยพัฒนา: บทวิจารณ์ทฤษฎีพึ่งพา. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2547). ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย รามคำแหง.

ฮวง วันจี่. (2515). จากระบบอาณานิคมสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ = From Colonialism to Communism. แปลโดย ประเวศ ศรีพัฒน์. กรุงเทพฯ: โพธิ์สามต้นการพิมพ์.

ภาษาอังกฤษ

Aguila, M., & Bortz, J. (2006). Andre Gunder Frank: The Limits to the Latin American Lumpenbourgeoisie. Journal Für Entwicklungspolitik, XXII(1), 84-97

Frank, A. G. (1996). The Development of Underdevelopment. Monthly Review, 18(4),17-31.

Frank, A. G. (1967). Capitalism and Underdevelopment in Latin America; Historical Studies of Chile and Brazil. New York: Monthly Review Press.

Goscha, C. (1999). Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution 1885-1954. London: Routledge.

Goscha, C. (2008). Widening the Colonial Encounter: Asian Connections Inside French Indochina During the Interwar Period Modern Asian Studies. Modern Asian Studies, (43)5, 1189 – 1228

Goscha, C. (2012). Going Indochinese: Contesting Concepts of Space and Place in French Indochina. Copenhagen: NIAS Press.

Japan Tetsud-osh-o. (1920). An Official Guide to Eastern Asia V.5. Tokyo, Japan: Department of Railways.

Merette, S. (2013). Vietnam’s North-South Gap in Historical Perspective: The Economies of Cochinchina and Tonkin, 1900-1940. A thesis of Doctor of Philosophy, Department of Economic History, the London School of Economics and Political Science, London England.

ภาษาฝรั่งเศส

Service Geographique de l’Indochine. (1937). Carte Economique de l’Indochine. Retrieved December 6, 2021, from https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/ 133634

Service Geographique de l’Indochine. (1933). Carte de l’Indochine. Routes, chemins de fer et phares. Retrieved December 10, 2021, from https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530 574891

ภาษาเวียดนาม

Chu Đức Soàn. (2014). Giao thông Việt Nam thời Pháp (1890 – 1945): Đường thuộc địa, đường sắt và cảng sông, biển mở đầu phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam. Truy cập ngày 3 tháng12 năm 2021, từ https://bit.ly/3DyDmFV [Chu Duc Soan. (2014). The Transportation in Vietnam during the Occupation of French (1890-1945): The Colonial Roads, Railways, River Piers and Seaports During the Debut of Vietnam’s Infrastructural Development on Transportation. Retrieved December 3, 2021, from https://bit.ly/3Dy DmFV]

Chung Hai. (2016). Quy hoạch Sài Gòn 1772 vượt xa tầm nhìn người Pháp 1865. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3xZBRiM [Chung Hai. (2016). The Urban Planning of Saigon in 1772 Steps Over the Vision of French in 1865. Retrieved December 5, 2021, from https://bit.ly/3xZBRiM]

Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ Thành phố Hồ Chí Minh. (2011). Sài Gòn biến đổi và hình thành một thành phố theo kiểu phương Tây. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3rJKz3m [Ho Chi Minh City Government Portal. (2011). Saigon Transforms and Forms Up as A Western-style city. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/3rJKz3m]

Đăng Sơn. (2020). “Đông Dương thuộc Pháp” trước và sau ngày thành lập Đảng. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3lHm9Uq [Dang Son. (2020). “French Indochina” Before and After the Founding of The Communist Party. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/3lHm9Uq]

Đinh Hữu Phượng. (2020). Vài nét về chế độ toàn quyền của thực dân Pháp ở Đông Dương. Truy cập ngày 4 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/31HmTSx [Dinh Huu Phuong. (2020). A Brief Overview of French Colonial Rules in Indochina. Retrieved December 4, 2021, from https://bit.ly/31HmTSx]

Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh & Nguyễn Đình Lễ. (2000). Đại cương Lịch sử Việt Nam Tập II (1858-1945) (Tái Bản Lần Thứ 2). Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam [Dinh Xuan Lam, Nguyen Van Khanh & Nguyen Dinh Le. (2000). The History of Vietnam in General Volume II (1858-1945) (2nd Edition). Hanoi: Viet Nam Education Publishing House.]

Lâm Quang Huyên. (2008). Những Biến Đổi Của Giai Cấp Nông Dân Và Quan Hệ Địa Chủ - Tá Điền Ở Nam Bộ Thời Kỳ Cận Đại Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học lần thứ 3, Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). [Lam Quang Huyen. (2008). The Changes of Peasant Class and the Relationship between Landlord and Peasant in The Southern Part of Vietnam during the Early Modern Era in Proceedings of the 3rd Vietnam Studies Conference, Hanoi: Vietnam National University, Hanoi. 5-7 December 2008 National Convention Center (Hanoi).]

Lưu Thị Ngọc Tuyết. (2018). Phong trào yêu nước chống thưc̣ dân Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930. Luận án tiến sĩ lịch sử, Chuyên ngành lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. [Luu Thi Ngoc Tuyet. (2018). The Nationalist Movement of People in the Northern and the Central of Tonkin Against French Colonization During 1883 to 1930. Thesis Ph.d. in History, Majoring in Vietnamese History, Hanoi National University of Education.]

Nguyễn Mỹ. (2010). Nhìn lại Quy hoạch Hà Nội từ hơn 100 năm trước. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3rHpcjp [Nguyen My. (2010). Throwback The Hanoi’s Urban Planning 100 Years Ago. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/3rHpcjp]

Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Anh Dũng & Trương Công Huỳnh Kỳ. (2007). Lịch sử việt Nam từ 1858 đến 1918. Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm. [Nguyen Ngoc Co, Nguyen Anh Dung & Truong Cong Huynh Ky. (2007). History of Vietnam During 1858 to 1918. Hanoi: Publishing House, Pedagogical University.]

Nguyễn Thế Anh. (1970). Việt Nam thời Pháp đô hộ. Saigon: Lửa Thiêng. [Nguyen The Anh. (1970). Vietnam Under French Domination. Saigon: Lua Thieng.]

Nguyễn Tuấn Hùng. (2020). Kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời cận đại. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3DJJfQJ [Nguyen Tuan Hung. (2020). Vietnam's Agricultural Economy in Early Modern Period. Retrieved December 5, 2021, from https://bit.ly/3DJJfQJ]

Nguyễn Văn Khánh. (2019). Cơ cấu Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Thời Thuộc Địa 1858-1945. Hà Nội: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. [Nguyen Van Khanh. (2019). The Socio-Economic Structure of Vietnam During the Colonial Period 1858-1945. Hanoi National University Publishing House.]

Phong Vinh. (2107). Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3EFa5L6 [Phong Vinh. (2107). The Traces of French Architecture in Saigon. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/3EFa5L6]

Trần Ngọc Dũng. (2019). Thương mại Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất qua tư liệu của người Anh. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/3pustjg [Tran Ngoc Dung. (2019). Vietnamese Trade in The First Colonial Exploitation Through British Documents. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/3pustjg]

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. (2019). Sự thống trị của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giành chính quyền từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ https://bit.ly/31zBk [People's Committee of Tien Giang Province. (2019). French Colonial Rules and The Struggle for Power from The Beginning of The Twentieth Century to 1945. Retrieved December 6, 2021, from https://bit.ly/31zBk]

First Page

Downloads

Published

2022-06-29

Issue

Section

Original Article