About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

ารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์  2 ฉบับต่อปี
1. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
2. ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย