บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์                                 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง                                            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ผู้จัดการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

 

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ