บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณพิชา  พุทซาคำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน   แป้นปลื้ม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย   สิงหฤกษ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต  เจียมจิณณวัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  นามวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  สิงห์คำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ  รัตนเจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร  ไชยเยศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงเจต  พัฒนมุข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.สุธิดา  มณีอเนกคุณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

บรรณาธิการภาษาต่างประเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ รัตนเจริญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร ไชยเยศ

 

 

 

ผู้จัดการวารสาร

 

อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

 

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร

 

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์