การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ละเอียด ศรีหาเหง่า

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว  ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่และเก็บข้อมูลจากสมาชิก  จำนวน 31 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ   และการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทน 


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัวเป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 50-60 ปี  ประกอบอาชีพทำสวนมันฝรั่ง  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 5,000-7,000 บาท  จากการวิเคราะห์ต้นทุนของกลุ่มแม่บ้านในการลงทุนผลิตมันฝรั่ง   ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 832,700  บาท ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 8,921,282.33 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ  677,429 บาท สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตมันฝรั่ง มูลค่าปัจจุบัน (NPV) ของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ 5  ปี  เท่ากับ 1,037,915.66  ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR)  เท่ากับ ร้อยละ 49.85 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 8  และใช้ระยะเวลาคืนทุน (PB) 1 ปี 4 เดือน สรุปภาพรวมเป็นโครงการที่น่าลงทุนเพราะผลตอบแทนที่แท้จริงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก อีกทั้งระยะเวลาคืนทุนอยู่ภายใต้อายุโครงการ


The  objectives   of  this  study  was  to  investigate the financial benefit and Costs Analysis in Potatoes Process of  Chedi Mae – Krua Agriculturist Housewives Group in Mae Faek Mai District, Sansai Chiang Mai Provine. Collected  data  from  31 members  of  the group,  using  deep  interview via  structured  interviewing questionnaires, and  the  data  were  analyzed by  Descriptive  statistics, percent,  for  analyzed  financial  benefit  and  cost.


The  finding  reveal  that   population  were   women,  age  50 – 60  years  old,  planted  potato, Primary  education,  family  income  5,000-7,000 baht. Finding  result  showed  that   costs  of  investment  of  potatoes  products  were  832,700 baht, the  cost  of  products  of  potatoes  products  was  8,921,282.33 baht and the  operation cost of  potatoes  products  was  667,929 baht. The  financial  benefit  in  potato process, Net  present  value (NPV)  in  5  years   project  was  1,037,915.66 that  more  than  zero, internal  rate  of  return  (IRR)  was 49.85 percent  that  was  higher  than  local district   fund’s  loan  interest  rate  of  8  percent  and the  payback period  (PB) was  1 year  4  mouth. Overall   this project was  interested  for  investing   because    internal   rate  of   return  was   higher  than interest  rate,  Net present  value  was  above  zero  and  payback  time  was  in  project time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

Kamonwan Pimpapatang.(2008).Cost and Benefit investment Leather bag Production in Lampang. This study aimed to investiqate Cost and benefit Investment Leather bay production in Lampang. Independent Study master Account Chaing Mai University.

Integrated agriculture life.(2011). To Plant Potato. สืบค้นเมื่อ 8 May 2013, จาก http://www.farmkaset.org.

Dungmany Komarathat.(2008).Cost Accounting1. Bangkok : Chula longkorn University Publishing.

Dawprakay Kanphae.(2010). Cost and Benefit Freswater algae (Kai) Processing : Case Study Women Cooperative Nongbua. Amphur Thawangpha. Nan Province. Mater Account. Chang Mai University.

Nipaporn Nilapornkul.(2008). Corporate Finance. Bangkok : Tripple Group Corporation.

Benjawon Ruksutee.(1997).Corporate Finance.Bangkok : Chuan Pim Printing.

Somnuk Aujirapongpan.(2012). Cost Accountiong .Bangkok : Mcgraw-Hill.

กมลวรรณ พิมพะปะตัง .2551 .ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนผลิตกระเป๋าหนังแท้ในจังหวัดลำปาง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนผลิตกระเป๋าหนังแท้ในจังหวัดลำปาง .การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชีวิตเกษตรครบวงจร. (3 มกราคม 2554). “การปลูกมันฝรั่ง” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.farmkaset.org (8 พฤษภาคม 2556).

ดวงมณี โกมารทัต. ( 2551). การบัญชีต้นทุน. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวประกาย กาแผ่ . 2553. ต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด (ไก) : กรณีศึกษาสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน . การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นภาพร นิลาภรณ์กุล. 2551. การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: บริษัททริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.

เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2540 . การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. 2551. การบัญชีต้นทุน: แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.