การศึกษาทักษะทางการเงินของผู้ประกอบการการค้าชายแดน กรณีศึกษาผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก

Main Article Content

ดรุชา รัตนดำรงอักษร
ชำนาญ เงินดี

Abstract

วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้ เพื่อศึกษาทักษะทางการเงินของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก โดยการศึกษานี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางการเงินเพื่อยืนยันแนวคิดทักษะทางการเงินที่มีผลต่อการค้าชายแดนไทยโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญการค้าชายแดนไทยพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจำนวน 46 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการการค้าชายแดนด้านส่งออก ผู้ประกอบการการค้าชายแดนด้านนำเข้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมทั้งด่านศุลกากร ผลการศึกษาพบว่าทักษะทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินการค้าชายแดนไทย ประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน  รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงินโดยที่ทักษะดังกล่าวนี้ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมทางการเงิน และลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าชายแดนยังสามารถพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาปัจจัยดังกล่าวให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง


The purpose of this research is to study the financial skills of entrepreneurs in First Special Economic Zone. The research is applied from theory based on International Trading Transaction and Financial Literacy claims that financial literacy concept affecting Thai border trade. The data set of 46 observations is observed by in-depth interview model in the area of Special Economic Zone (SEZ) in the first phase. The observations are Exporter border traders, Importer border traders, Krungthai Bank Public Co., Ltd, Kasikorn Bank Public Co., Ltd, Bangkok Bank Public Co., Ltd, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, and Customs. The results showed that Financial Literacy affecting Thai border trade such as Financial knowledge and understanding, Financial skills and expertise, Financial confidence and attitudes, however the illustrate influence by Financial experience and circumstances, and Personality. Thai border traders can develop by studying the above factors and applied to themselves.

Article Details

Section
Research Articles