การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์

Abstract

การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นแรงผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force of Change) ที่สำคัญที่จะทำให้องค์การต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะรุนแรง มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์การสามารถเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าวนั้น ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ กับปัจจัยในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ องค์การจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเริ่มต้นจากการประเมินความพร้อมในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์การ เพื่อประเมิน ว่าธุรกิจของตนมีความพร้อมมากหรือน้อยเพียงใดในการที่จะสามารถพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองที่ถูกต้อง (Human Resource Focus) จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสใน การดำเนินธุรกิจ สร้างจุดเปลี่ยนแปลงให้องค์การเติบโต

 

The implementation of free trade within the ASEAN Economic Community (AEC) to begin in the Year 2558 will be an impetus for big changes that will force various organizations to make improvement on capacity building to be able to operate efficiently under more competitive environment in the future. Most importantly, the executives must focus on human resource management to ensure that the organization will be ready to compete. This can be started by performing an assessment on human resources of see if the organization has enough capacity to turn crisis into opportunity when it arrives. In this regard, the focus on human resource management will be a key factor in helping the organization to grow and be able to cope with the big changes in the future

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles