การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

Main Article Content

วรรณวดี ม้าลําพอง

Abstract

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูใช้ค้นคว้าหาความจริงเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อสืบค้นสภาพที่เป็นจริง หาสาเหตุของปัญหา แสวงหา วิธีการแก้ปัญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การดำเนินการวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนและ ดำเนินงานตามขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทบทวนการสอนที่ผ่านมา วิเคราะห์กระบวนการสอนที่ดำเนินการอยู่ เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาการวิจัย 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4) การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 5) การทำความเข้าใจลักษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล 6) การจัดเตรียมวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และการนำผลไป ใช้ และ 8) การคิดปัญหาที่จะทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในแง่มุมอื่นต่อไป การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน รู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนอาจใช้กระบวนการวิจัยในกรณีต่างๆ ได้แก่ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ดีขึ้น ในกรณีที่ครูไม่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อ ยกระดับของตนเองซึ่งอาจมีผลต่อการยกระดับวิทยฐานะในตำแหน่งหน้าที่ของครู ในด้านวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ ครูต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย บางครั้งอาจใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ผสมผสานกัน ซึ่งในบทความนี้ได้นำเสนอวิธีการวิจัยไว้ 6 วิธีการ ดังนี้ 1) การวิจัยแบบสำรวจ 2) การเปรียบเทียบ หาสาเหตุ 3) การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ์ 4) การวิจัยแบบศึกษารายกรณี 5) การทดลองใช้นวัตกรรม และ 6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 

A classroom research is a scientific process which teachers use to find truths in order to solve problems or develop classroom learning process systematically, to search real conditions, to find causes of problems, to seek problem solutions related to teacher’s learning process development. The mentioned research methodology has to be planned and performed based on procedures including 1) reviewing previous teaching and analyzing current teaching process to find problems of research 2) setting research objectives 3) studying documents and researches concerned 4) selecting a research method suitable for research objectives 5) understanding data characteristics and data sources 6) preparing methods and tools to collect data 7) analyzing data, reporting results and implementing 8) thinking of a new research to develop learning process in different overviews. According to research and development of learning process, teachers may use research process in various cases including application of research process to solve problems in case of learning results irrelevant to research objectives or application of research process to develop learning process in case of teachers do not find any problems concerning teaching together with application of research process to develop teaching innovation to enhance themselves which affect academic standing in position of teachers. Regarding research method for learning development, teachers have to decide to select method of research appropriate for research objectives. Sometimes, 2 methods might be combined. In this article, 6 methods of research are presented as follows: 1) survey of exploratory research 2) causal comparative studies 3) interrelationship studies 4) case studies 5) experimental studies and 6) action research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles