เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย

Main Article Content

นิธิภัทร กมลสุข

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นวัยรากฐานที่สำคัญ ของชีวิต โดยได้อธิบายถึงความสำคัญในพัฒนาการเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ ที่ก่อให้เกิดแนวทางการ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตใจที่ดีงามรู้จักการรอคอย มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน อันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งผลจากการที่ในแต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพ่อแม่ควรรีบ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่ในช่วงวัยนี้ โดยใช้ปัจจัยทั้ง 5 ประการ คือ อาหาร การดูแลให้ความรัก เอาใจใส่ การเล่นที่สมวัย การใช้ภาษาและสิ่งแวดล้อม ที่ทุกปัจจัยล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ทั้งด้านการเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและด้านภาษา นอกจากนั้น ได้ยกตัวอย่างแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานในการประเมินพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาว่าเด็กมีพัฒนาการตามวัยเพียงใด

 

Development plans for kids according to their age are advicable and considerable. The purpose of this paper is to present major developments in preschool, which constitutes the foundation of every people’s lives. This paper explained the importance of preschool development in order to understand the nature of children of this age in all three aspects. It aimed to encourage the four main developments of preschoolers which are physical, emotional, social and intellectual developments. Moral principles, obligations, social responsibility, generousity, tolerance and teamwork are also significant. Due to the fact that the kids of preschool age could develop so fast, the parents were expected to supply them with five most important elements; proper dietary, attention, recreation, language and environment. These elements promoted kids' development in terms of physical movement, creative thinking, daily responsibility, socialisation and linguistic skills. A standardized test was also given as an example to assess and determind the kids’ developments in each aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles