การเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551โดยใช้แนวพุทธธรรม

Main Article Content

ระชัย ศรีหาพล
ศักดิ์พล หอมนวล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) เพื่อพัฒนา กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แนวพุทธธรรม พื้นที่การวิจัย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 3 แห่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน กลุ่มผู้รับ การพัฒนา ได้แก่ นักเรียนที่ครูในแต่ละโรงเรียนเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งหมด 90 คน ระยะเวลา ในการดำเนินการวิจัยกำหนดไว้ในปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ครูและผู้บริหาร มีความเห็นว่า สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการใช้ทักษะชีวิต และ การแก้ปัญหามีความสำคัญมากที่สุด ปัญหาที่พบ คือ เด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการทำงานบ้าน ที่เป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น การกวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า หุงข้าว เป็นต้น และต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต เป็นลำดับแรก ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี รองลงมาตามลำดับ

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้แนวพุทธธรรมที่เหมาะสม มี 7 ขั้นตอน คือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กำหนดจุดเน้นในการพัฒนา สังเคราะห์พุทธธรรม กำหนดกิจกรรม นำไปปฏิบัติ และ วัดและประเมินผลเชิงประจักษ์

 

The purpose of this research was (1) to study the current conditions problems and needs, and (2) to strengthen the significant performance of students according to core curriculum for basic education in B.E. 2551 by the Buddhist concept. The areas of research were the 3 elementary schools in Udonthani Education Service Office Area 2. The key informants consist of executives and teachers at all 3 people, including 9 people. The group of selection students in each school amount 30 people in total 90 people. Research period in the academic year 2011. Research findings can be concluded as follows;

1. Current condition of the teachers and executive’s opinion found that the performance of students as ability to use life skills and the ability to solve problems are the most important. The finding of problems from the direct experience of teachers, executives are the most children lack the skills to work as a daily routine that the past children were ever done such as sweeping the house, washing dishes, washing cloth, cooking rice and so on. Needs of teachers and executives are to provide students with the ability to use life skills come first, followed by the ability to solve problems, the ability to think, the ability to communicate and the ability to use technology, respectively.

2. The development of procedure of the strengthening the significant performance of students by the Buddhist concept can be concluded as follow; Study of the theory, Study the current conditions, problems and needs, The focus of development, Selection the Buddhist concept, Set the activities, Put into practice, Empirical measurement and evaluation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles