ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Main Article Content

นรพรรณ โพธิพฤกษ์
จิตรา บุญตัน
ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จำนวน 150 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย หลักความน่าจะเป็น (Non - Probability) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามภาษาจีน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีทั้งเพศชายและ หญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด โดยเป็นการเดินทางครั้งแรกและเดินทางมาพร้อม กับเพื่อน มีการจัดการในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง หาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานการท่องเที่ยวจีนท้องถิ่น ใช้ระยะเวลาที่พำนักและท่องเที่ยวอยู่ในเชียงใหม่ประมาณ 4 - 7 วัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมา ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.28 อันดับที่สอง คือ ความเป็นมิตรของชาว เชียงใหม่ อันดับสาม คือ ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนด้านราคาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ มากที่สุด คือ ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีหลายระดับให้เลือก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 อันดับที่สอง คือ ราคาแพ็ก เกจทัวร์ที่มีให้เลือกหลายระดับ อันดับสาม คือ เชียงใหม่มีค่าครองชีพที่ถูก และอันดับสุดท้าย คือ ราคาแพ็กเกจทัวร์ มีราคาถูกและคุ้มค่าด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการสำรองที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตจำนวนมากและอันดับสองมีผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และบริษัทนำเที่ยว ที่ให้บริการจำนวนมากทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด การแนะนำแบบปากต่อปากจากเพื่อน ญาติมิตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ โฆษณา การท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ โดยสื่อจากภาพยนตร์ วีดีโอ จากเว็บไซต์และสื่ออินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลมากที่สุดเป็น อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ นิตยสารท่องเที่ยว และโทรทัศน์ตามลำดับโดยสื่อจากวิทยุมีอิทธิพลน้อยที่สุดจากการศึกษา ในครั้งนี้

 

The adjective of this research is to study the marketing mix factors affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai. The data collected from the surveys of 150 Chinese visitors from January to February 2013. This research uses non-probability sampling method. The questionnaires were translated into Chinese using a percentage, frequency and mean to calculate the statistics.

The survey found that most Chinese tourists who visited Chiang Mai were both men and women and aged between 20 - 30 years old. The purpose of their travelling was mainly about recreation reason. Most tourists visited Chiang Mai for the first time and traveled with friends in a group. The Chinese tourists often planned a tour program by themselves, and they would search for useful information from tourist agencies in their hometown. They would spend 4 - 7 days in Chiang Mai. The survey also revealed that the 4 main factors (4 Ps) affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is as follow: The Product:- The factors that attracted the Chinese tourists to travel in Chiang Mai are that there are many historical sites and old temples in Chiang Mai (mean = 4.28). The tourists found that Chiang Mai people are very friendly, and the city is well-known as one of famous tourist destinations. The Price:- The most important factor is that there are various choices of prices when visiting tourist attractions in Chiang Mai (mean = 4.35). Secondly there is a wide variety of a tour package to choose. Thirdly cost of living in Chiang Mai is not too expensive. And the tour package is cheap and worthy. The Place:- The survey found that the most important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that there are many tourist agencies providing services through the internet so that tourists can easily reserve their accommodations and tourist attractions. Secondly there are many local tourist agencies. And finally there are a lot of tourist agencies to choose so that it makes their trips more comfortable. The Promotion:- The survey found that the most important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that the tourists were recommended to travel in Chiang Mai by their friends and relatives who had been in Chiang Mai before (mean = 4.01). There were also advertisements through the movies, VDOs, and websites on the internet. Besides the tourists guidebooks and TV programs advertised the trips in Chiang Mai while a radio seemed to be the least factor that influenced Chinese tourists to visit Chiang Mai.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles