ความคาดหวังของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

Main Article Content

เจนจิรา ขันแก้ว

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการของห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนต่อสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 386 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.20 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในด้านความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคาดหวังในระดับมาก คือ ด้านความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ ได้แก่ เรื่องความสามารถวัดและ/หรือ คำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง และเรื่องความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ในด้านการวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี และด้านโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เรื่องสามารถ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นที่ต่างกันได้

 

The objective of this research is to study the Expectation of Entrepreneur Concerning Desired Characteristic of Graduate Accounting in Muang District, Chiang Mai Province. A survey method was employed in this study. The data collecting method was questionnaires. The Sample is 386 entrepreneurs of partnership and companies which registered to Chiang Mai Trade. 325 questionnaires were returned (84.20%). The statistics used were Percentages, Arithmetic mean and Standard deviation. The results were found that the most expectation of entrepreneurs concerning desired characteristic of graduate accounting were morale, ethics, responsibilities for the selves profession and society in term of the ability to work with caution as a professional. Moreover, the results were found that the entrepreneur has high expectation level about analytical, synthesis thinking, integration of knowledge and accounting experience in term of the ability and/or calculation of asset, debt, income and expense correctly and in term of accounting and information system management and the entrepreneur has high expectation level about the wide vision, creativity, continuous self-development in knowledge in term of the professional skill including appropriate teamwork colleagues interaction were required.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles