ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ
สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ การเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่มีรายนามเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 218 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของบัณฑิตสูงที่สุด คือ 1) ปัจจัยด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ ตอบแทน ซึ่งเป็นความต้องการมีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพ 2) ปัจจัยด้านขนาดองค์กร ความเป็นองค์กร ขนาดใหญ่มาก (จำนวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) 3) ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน การมีโอกาสในการบรรจุ เป็นพนักงานประจำ 4) ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ตรงกับความสามารถ 5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของงาน คือ ความต้องการมีความปลอดภัย 6) ปัจจัยด้านความมั่นคงขององค์กร คือ ความต้องการความน่าเชื่อถือ 7) ปัจจัย ด้านระยะทางในการเดินทาง คือ ความต้องการความสะดวกในการเดินทาง และ 8) ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กร คือความต้องการทำงานในสถานประกอบการที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคล กับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเลือกงาน พบว่า 1) ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับความต้องการทำงาน ที่มีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน 2) ปัจจัยด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในองค์กร ขนาดเล็ก (จำนวนพนักงาน น้อยกว่า 50 คน) 3) ปัจจัยทางด้านประสบการณ์การทำงานมีความสัมพันธ์กับงาน ที่เลือกจะต้องมีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง 4) ปัจจัยทางด้านเพศมีความสัมพันธ์ กับสถานประกอบการที่เลือกจะต้องมีความมั่นคง และ 5) ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ทำงานมีความสัมพันธ์ กับสถานประกอบการที่เลือกต้องมีการจัดวางสถานที่อย่างเป็นระเบียบ

 

The purposes of the research were; 1) to study the factors influencing the choice of job for Bachelor Graduates, The Far Eastern University and 2) to study the relationship between personal factors and external factors that influence the choice of job of Bachelor Graduates. The study was a survey research. The research sample consisted of 218 fourth year students in The Far Eastern university whose names are graduates in the academic year 2011. The employed research instrument was a questionnaire. Statistical procedures for data analysis were the Percentage, Mean, Standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

The result showed wages and earnings factor that is 1) the need to earn enough for cost of living had 2) size of organization that is large size organization (more than 500 employees) 3) opportunity of work process factor that was the chance to be accepted as full time staff 4) job description factor that is the need of work stability 5) the job environment factor that was the need for safety 6) the organization stability factor that was the need of credibility 7) distance for journey factor that was the need for ease of journey and 8) reputable organization factor’s. The result showed that the testing of relationship between personal factors with external factor affecting in the choice of work found that 1) gender factor had positive correlation with need of obvious work sequence process 2) Age factor had positive correlation with decision to work in small size organization (less than 50 employees) 3) work experience factor had positive correlation with choice of the work must be equitable and have justified rules for promoting 4) gender factor had positive correlation with organization stability and 5) work experience had correlation with the standardized work place.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles