ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาตามสาระความรู้ สาระการฝึกทักษะ สมรรถนะระหว่างก่อนเข้าศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู้ สาระการฝึกทักษะ สมรรถนะ ระหว่างก่อนเข้าศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์นในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระหรือหมวดวิชา และอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานของผู้สำเร็จการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ของโรงเรียนเอกชนระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งสิ้น 77 คน เครื่องมือที่ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาตามสาระความรู้ สาระ การฝึกทักษะ สมรรถนะ ก่อนและหลังการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นต่อผลการพัฒนาตามสาระความรู้ สาระการฝึกทักษะ สมรรถนะ ระหว่างก่อนเข้าศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คือ บัณฑิต มีการพัฒนาตามสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ก่อนเข้าศึกษามีความคิด เห็นโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และหลังศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี หลังศึกษามีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นสูงกว่าก่อนเข้าศึกษา โดยมีความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากับ 1.07

 

This research is aimed to compare the results of development based on knowledge essence, essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of Graduate Diploma Program in Teaching Profession in viewpoint of the graduate users. Population of this research included school principal, vice principle, head of substance learning group and teachers who are related to the performance of graduates in the network of a collaborative project to develop standards of professional knowledge, academic administrators and teacher professionals of private schools joining the project (OPEC 1) attending the Development Project on Knowledge Standard of Teacher Professionals of Private Schools between the Office of the Private Education Commission (OPEC) and the Far Eastern University according to MOU dated 10 August 2554. Totaling 77 persons, Tools used in research included essence of knowledge, competency and professional experience of teacher professionals according to Regulation of the Teachers Council of Thailand on Professional Standards B.E. 2556. Research instrument is questionnaire form on development between before study and after graduation in Graduate Diploma Program in Teaching Profession, the Far Eastern University. The collected data was analyzed using percentage, mean and standard deviation.

The result revealed that the Graduate Users towards Results of development based on knowledge essence, essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Graduate Diploma Program in Teaching Profession, had development based on knowledge, competency and professional experience of teacher professional after study higher than before study, improved from moderate level to very good level by the average progressed of the score is 1.07.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles