เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Main Article Content

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

Abstract

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ รัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อันถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสาธารณะที่ สำคัญของรัฐบาลฯ สำหรับการนำเสนอเนื้อหาของบทความนี้ ได้กล่าวเชื่อมโยงตามความหมายและการจำแนก ประเภทของนโยบายสาธารณะกับนโยบายดังกล่าว จากนั้นได้กล่าวถึงสาระสำคัญพื้นฐานของกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี และในประการสุดท้าย ได้วิเคราะห์ถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนำ ทฤษฎีด้านการพัฒนาทั้งสองแนวทางใหญ่ๆ มาอภิปรายเชื่อมโยงสู่ปรากฏการณ์ของนโยบายดังกล่าว อันได้แก่ ทฤษฎี ว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ และทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน โดยเป้าหมายแห่งการพัฒนาของทฤษฎีแรก อยู่ที่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ทฤษฎีหลัง อยู่ที่การพึ่งพาตนเองได้ การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ และ การตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและการเมือง

 

The objective of this paper was for analyzing the purposes of development on the women networks reshaping Thailand which was a public policy of the Prime Minister Yingluck Shinawatra’s government. It could be also said that this project was an important public policy of her government. This paper presented the relationship on the meanings and the typologies of public policy to the women networks reshaping Thailand. Moreover, it talked about the main idea of the policy. And the last but not least, it analyzed on the purposes of development on the women networks reshaping Thailand by using two main developmental theories, which were the deprivation and need theories and the exclusion theories, to discuss on the phenomenon of this policy. The purposes of development on the first main theories were on the better quality of life whereas the last were on the status of self-reliance, empowerment, and participation on social and political activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles