การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อกำหนดการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

ศรันย์ นาคถนอม
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบัน อุดมศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อกำหนดอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานสากล ที่มีด้วยกันหลายมาตรฐานและแต่ละ มาตรฐานมีจุดเน้นหรือการให้ความสำคัญในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน การนำมาตรฐาน ดังกล่าวมาสังเคราะห์ทำให้เห็นแนวทางการปฏิบัติของแต่ละมาตรฐานที่มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกันอย่าง ชัดเจน ในการสังเคราะห์นี้เพื่อให้ได้องค์ประกอบและข้อกำหนดที่เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาและการนำไปพัฒนา ระบบบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานสากล ผลของการสังเคราะห์ สรุปว่า องค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ และ ข้อกำหนดที่สังเคราะห์ได้มีจำนวน 31 ข้อ จากกรอบมาตรฐานสากล

 

This research aim is to synthesize elements and regulations of information technology service management for higher education institutions. The researchers collect the indicators according the international standards. There are many standards and each standard has a focus or priority in the information technology service management. Different implementation of such synthesis makes the standard practices and confirms that are clearly different. In this research synthesizes prototype elements and regulations for the study and application of information technology service management system for higher education institutions according to the international standards. The results of synthesis as follow: The elements of information technology service management for higher education institutions have 5 elements and regulations have 31 items from international standard framework.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)