สังคมอุดมธรรมของชนชาติบรูกับสังคมอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยในยุคการปฏิวัติประชาชนทศวรรษ 2500-2520

Main Article Content

ธันวา ใจเที่ยง
ธรรมวิมล สุขเสริม
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

Abstract

ภายใต้ความทุกข์ยากและความลำบากของมนุษย์ ที่เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ อันปรวนแปร และปัจจัยภายในสังคมมนุษย์ ที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ ข่มเหง ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ทำให้มนุษย์ใฝ่ฝันและเฝ้ารอสังคมอุดมคติ ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวปลาอาหาร เศรษฐกิจ และนิเวศ ผู้คนในสังคมมีเสรีภาพและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในทศวรรษที่ 2500-2520 ของชนชาติบรู จังหวัดมุกดาหาร ชนชาติพื้นเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำโขง  ตอนล่าง เป็นความปรารถนาและใฝ่ฝันถึงสังคมแห่งความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบพวกเขา และสังคมอบอวลไปด้วยน้ำใจไมตรีตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม  ในขณะเดียวกันแม้พวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มและการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ความปรารถนาที่แท้ก็มิได้ใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมการณ์ที่มีแต่ความเคร่งครัด มีระเบียบวินัยที่เข้มงวด ขาดบุญประเพณีซึ่งเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม  บทความนี้นำเสนอประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม และการต่อสู้ทางการเมืองกับลักษณะสังคมอุดมธรรมของชนชาติบรู แห่งลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  ในยุคสงครามเย็นและการปฏิวัติประชาชนในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย

 

Under the adversity and hardship of mankind, caused from natural factor changes, and internal factors in human society resulted from taking advantages, maltreatment among themselves. These made them dream and wait for Utopian society, which were abundant in  food, economy and  ecology. The people in society had freedom and equity. The participation in fighting with Communist Party of Thailand in the 1950s-1970s decades of Bru nationality, which was an indigenous people in the lower Mekong basin in Mukdahan Province, being the wish and dream of equality society, not take advantage and society with hospitality following original community culture. Meanwhile, although, they were under the umbrella and the lead of Communist Party of Thailand, the actual wish was not the dream of Utopian society that had only austerity, strict discipline, and lack of tradition which was a basis of original culture. This article presented the social-cultural history, the ethno national liberation and the ideal society of Bru people in the lower Mekhong basin in war era and people’s revolution in the lower MekongbasinofThailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles