การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

Main Article Content

จิรวรรณ ดีประเสริฐ

Abstract

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมาจากหลายปัจจัยได้แก่ การเพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา อัตราการเกิดของประชากรไทยลดน้อยลง และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ดังนั้นผู้เขียนเสนอให้ใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย 7 P’s มาใช้อย่างจริงจัง

 

Higher Education institutions confront intense competition that is caused by several factors : an increase of higher education institutions in the past, decrease of birth rate of Thai population and AEC. Therefore, I, as a writer, propose the marketing mix (7P’s) that should be really used. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles