การแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยทั้งในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม โดยมีแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแนวคิดการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นกรอบในการศึกษา จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่มจากนักศึกษาได้รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นได้แก่ การแนะแนว สื่อโฆษณาต่างๆของมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา เช่น ภาคเรียนที่ 2 หลังจากนั้นก็จะเกิดความต้องการข้อมูล และเริ่มมีการแสวงหาข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ความทรงจำที่มีจากการแนะแนว หรือ สื่อโฆษณาที่เคยพบ  รวมทั้งแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้แก่ การแสวงหาผ่านเครื่องมือการสืบค้น (Search Engine) ที่อยู่เว็บไซต์ (www.feu.ac.th) การเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ (Link) เมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็จะเกิดการประเมินทางเลือกต่างๆ อาทิ เช่น หลักสูตร กิจกรรม ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้ง คุณภาพอาจารย์ผู้สอน เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ แล้วจึงทำการตัดสินใจศึกษาต่อ เมื่อทำการตัดสินใจศึกษาต่อแล้ว ข้อมูลที่มีทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำ และจะถูกนำมาใช้ในฐานะรุ่นพี่ หรือ ศิษย์เก่า ที่จะให้เป็นข้อมูลสำหรับคนรอบข้างที่กำลังแสวงหาข่าวสารประเภทดังกล่าว ในขณะที่ข้อมูลภายหลังการตัดสินใจศึกษาต่อ ก็จะถูกนำไปเก็บเป็นข้อมูลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในลักษณะบทความบนเว็บบอร์ดต่างๆ การพูดคุยออนไลน์ หรือจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Blog) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่แสวงหาข่าวสารประเภทเดียวกันผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ ต่อไป

Article Details

Section
Research Articles