ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Main Article Content

ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ

Abstract

อุทยานแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการรักษาระบบนิเวศวิทยา ที่มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ หรือทิวทัศน์ที่งดงาม เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและแหล่งนันทนาการทางการท่องเที่ยว การจัดการอุทยานแห่งชาติจะแตกต่างไปจากพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ แต่จะเหมือนกันคือ ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความนิยมเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี กิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวอันดับหนึ่งก็คือ เขาใหญ่ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถึงแม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักค้างคืนและแบบไปกลับในอุทยานแห่งชาตินำร่อง 10 แห่ง แล้วก็ตาม แต่ผลการประเมินพบว่านักท่องเที่ยวทะลักล้นจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ให้อาหารสัตว์ป่าส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ป่าและปัญหาการจราจรติดขัด สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ทำให้เกิดขยะและน้ำเน่าเสียตามมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลให้ทางอุทยานต้องหามาตรการในการควบคุมอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะทำให้อุทยานแห่งชาติเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles