ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรโดยเทคโนโลยีนวัตกรรม

Main Article Content

เสนีย์ โตเต็ม
ไพรินทร์ สมภพสกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการบ้านสิงห์บริการ และการกำหนดกลยุทธ์องค์กร (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการบ้านสิงห์บริการโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์ป้อนอาหารสุกรและการสร้างองค์ความรู้ความยั่งยืนแก่ชุมชน  การรวบรวมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรบ้านสิงห์บริการ จังหวัดราชบุรี และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ทำการวิจัยประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 11 ราย จากจำนวนทั้ง หมด 15 ราย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้มาบรรยายเป็นเชิงพรรณนาเพื่อแพร่กระจายข้อค้นพบและแนวคิดอันเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมรางกลแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในชุมชน

ข้อสรุปจากการวิจัยพบว่า บ้านสิงห์บริการมีการพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดทางนวัตกรรม มีความสามารถหลักที่เป็นจุดแข็งขององค์กร มีทรัพยากรที่เหมาะสมและสามารถใช้ทรัพยากรสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันจนเกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2552 บ้านสิงห์บริการมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์รางกลแบบใหม่ออกสู่ตลาด 2 แบบและได้รับการตอบสนองจากลูกค้าอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่าหลักการที่ใช้กำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรางกล คือ การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capabilities) กับการใช้แนวคิดตามหลักการของนักวิชาการมาประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรของตน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles