การนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มาใช้ในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ

Main Article Content

ทัศนีย์ สุทธิโสภาอาภรณ์

Abstract

ในอดีตงานการประชาสัมพันธ์ และงานการตลาดถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง แต่แนวคิดใหม่ได้นำเอาการประชาสัมพันธ์มาใช้ในกลยุทธ์การตลาด ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง เหตุผลที่ทำให้สื่อโฆษณาทางการตลาดเริ่มมีบทบาทลดลง อันเนื่องมาจากราคาของสื่อที่สูงขึ้น ความหลากหลายของสื่อ และที่สำคัญที่สุดคือการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (Internet) รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเครือข่ายออนไลน์เสมือนจริง (Social Network) นักการตลาดจึงเริ่มมองหาแนวคิดทางการตลาดทิศทางใหม่ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ในที่สุด ซึ่งในบทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (Marketing Public relations: MPR) เป็นแนวทางที่นักการตลาดสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดมี 2 แนวคิดคือ การประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าทั้งนี้ได้มีการเสนอชุดเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาดที่ฟิลลิป คอตเลอร์ได้เคยเสนอแนะไว้

Article Details

Section
Academic Articles