ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับการตัดสินใจ

Main Article Content

พรปริญญา ปัญญาโกษา

Abstract

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การบริหารธุรกิจประสบความสำเร็จขึ้นอยู่ตัวบุคคลคือผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารคนใดสามารถวางแผนสั่งการและควบคุม รวมไปถึงการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้การบริหารกิจการนั้นประสบความสำเร็จได้ ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณภาพของการบริหารเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบันนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ  ธุรกิจประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ เช่น ระบบสารสนเทศทางการขายและการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นต้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ถือเป็นระบบย่อยทางด้านการบัญชีในระบบรวมของธุรกิจ คือ ระบบที่รวบรวม และนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น วงจรรายได้ ผู้บริหารต้องการที่จะตัดสินใจเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อขาย สิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจคือ ประเภทและรุ่นของสินค้า ปริมาณซื้อ ผู้จำหน่ายรายใด และจะทำการบริหารสินค้าอย่างไร ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ รายการวิเคราะห์การตลาด รายงานสถานะสินค้า ประสิทธิภาพของผู้จำหน่ายสินค้าและระยะเวลาในการชำระเงิน เพื่อสนับสนุนต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นการบริหารธุรกิจปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีข้อมูล และ สารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้น เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศการบัญชีที่ดีกว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  น่าเชื่อถือ มีความครบถ้วนทันสมัยและทันเวลาสามารถตรวจสอบได้ และง่ายต่อการใช้งาน ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอกดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่สูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles