การจัดการระบบฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พงศ์กร จันทราช

Abstract

การค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ “วัด” และเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคคลทั่วไป

            ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน จากนั้นทำการออกแบบแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และดำเนินการสำรวจข้อมูล ในสถานที่จริงทั้งหมด 75 วัด นำข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Model: E-R Model) พร้อมทั้งเขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทำการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ โดยใช้รูปแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) สร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล และทำการประเมินผลระบบฐานข้อมูลที่สร้างเสร็จเพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบให้มีความสมบูรณ์

            ผลการวิจัยในครั้งนี้จากการประเมินในด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 โดยอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวัด ในด้านต่าง ๆ และทำให้ได้แหล่งข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับวัด เขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บุคคลทั่วไป สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป      

Article Details

Section
Research Articles