สภาพการณ์ท่องเที่ยวและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ณภัทร กุลนันทร์

Abstract

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันไปทั่วโลก  โดยมีศักยภาพทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และหัตถกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัด  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มาจากคนไทยที่เที่ยวในประเทศในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งปัญหาในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบล้านนาไปสู่สังคมเมือง  อีกทั้งปัญหามลภาวะทางสังคมและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นได้จากจำนวนรถบนถนนในเขตเมืองเชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีตึกสูงเพิ่มขึ้นบดบังทัศนียภาพของดอยสุเทพ และโบราณสถาน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำเสีย  อากาศเสีย  ปัญหาโรคเอดส์  และโรคระบาด  ที่ส่งผลเสียต่อสังคมและสภาวะแวดล้อม  จนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลง  ดังนั้นศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2550 – 2552  โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์ (identity) ของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้านด้วยกันคือ  1) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3) ด้านการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและดูงาน  4) ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  5) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 6) ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles