การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยการบัญชี

Main Article Content

ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย

Abstract

การบริหารจัดการที่ดีนับว่ามีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจเพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้  การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Govermance) คือ  การบริหารจัดการที่เป็นธรรม  และโปร่งใส  โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารต่อพนักงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้อง  เชื่อถือได้  และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานทางการเงินซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดความคุ้มค่า  และการประหยัดทรัพยากรขององค์กรรวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศให้มีความเข้มแข็งและเติมโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

Article Details

Section
Academic Articles