ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรต์

Main Article Content

มรกต กำแพงเพชร

Abstract

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันล้ำสมัย  ส่งผลให้รูปแบบการแข่งขันในโลกธุรกิจเปลี่ยนไป  ต้องแข่งขันกันด้วย “ความคิดสร้างสรรค์”  เพื่อสร้างความต่างของสินค้าและบริการ  จึงเป็นเหตุให้หลายประเทศหันมาดำเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยได้มีการบรรจุแนวคิดเรื่อง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ไว้ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)  เพื่อให้ประเทศไทยทันต่อกระแสเศรษฐกิจโลก  เงินทุนเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอที่จะใช้แข่งขันและสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกต่อไป รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มาเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าในการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างความต่าง  ซึ่งความต่างที่ว่าย่อมมีที่มาจากเรื่องราวหรือความโดดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  ดังจะเห็นได้จากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย  เช่น เพลินวาน  ที่ได้ถูกนำมาพัฒนาสร้างสรรค์  จัดระบบ  และต่อยอด  จนประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles