การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

Main Article Content

ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

Abstract

การดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุง ครั้งที่ 3)  เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนย่านวัดเกตุ – ฟ้าฮ่าม  และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ ออกเป็นแผนที่  และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  โดยผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 2,002 แปลง  แบ่งออกเป็นที่เห็นด้วยตามข้อเรียกร้องของคณะทำงานชาวบ้านย่านวัดเกตุ – ฟ้าฮ่าม จำนวน 462 แปลง  แสดงความเห็นด้วยตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ  ตามที่ได้กำหนดจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน 61 แปลง  และไม่แสดงความคิดเห็นต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ จำนวน 107 แปลง  นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จำนวน 1,372 แปลง              

Article Details

Section
Research Articles