การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายของชีวมวลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

Main Article Content

สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

Abstract

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายของชีวมวลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับศึกษาทำแผนที่การกระจายของชีวมวล  จากการศึกษาพบว่า  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย  โดยพื้นที่การเกษตรที่มีปริมาณชีวมวลจำนวนมากมีเพียงพื้นที่นาข้าว 735.39 ไร่ ข้าวไร่ 410.47 ไร่ และข้าวโพด 314.92 ไร่  มีชีวมวลแยกตามประเภท  ได้เป็น แกลบ 88.01 ตัน  และฟางข้าว 205.39 ตัน  ซังข้าวโพด 62.65 ตัน  และลำดับข้าวโพด 214.07 ตัน  เมื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจะได้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,816.31 กิโลวัตต์ชั่วโมง  ซึ่งสามารถนำไปใช้กับหมู่บ้านขนาด 50 หลังคาเรือน  แต่ละหลังคาเรือนมีหลอดไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด  และเปิดใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง  โดยจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 36 วัน  ทดแทนค่าไฟฟ้าได้ 4,540 บาท  แต่การนำเอาชีวมวลมาใช้ควรคำนึงถึงการกระจายทางพื้นที่ของชีวมวล  วิธีการรวบรวมและความมั่นคงด้านปริมาณของชีวมวล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles