การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Adobe Captivate 3

Main Article Content

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

Abstract

ปัจจุบันการสร้างบทเรียนออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา  โดยใช้โปรแกรม  Adobe  Captivate  3  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์  มีความสามารถในการสร้างงานมัลติมีเดียที่มีทั้งอักษร  ภาพ  เสียงและภาพเคลื่อนไหวได้ง่าย  คล้ายกับการใช้โปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  โดยผู้สร้างสามารถเลือกพื้นหลัง  ใส่ข้อความ  ใส่ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  อัดเสียงประกอบการบรรยายโดยให้เสียงกับภาพสอดคล้องกัน  ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ฯลฯ  นอกจากนี้เมื่อทำบทเรียนออนไลน์เสร็จสมบูรณ์  ผู้สร้างยังสามารถเผยแพร่ผลงานออกมาในรูปแบบของโปรแกรม  Flash  ซึ่งเป็นรูปแบบของไฟล์  ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายอีกด้วย

Article Details

Section
Academic Articles