การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน : Brain-based Learning

Main Article Content

เกศสุดา ใจคำ

Abstract

ในปัจจุบัน  กระแสความตื่นตัวเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (Brain-based  Learning)  เริ่มเด่นชัดและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งได้นำทฤษฎีพหุปัญญาทางสมองทั้ง  8  ด้านมาฝึกทักษะให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้มีการดึงศักยภาพของสมองมาใช้ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง  สมองกับการเรียนรู้  การทำงานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน  และกรณีศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles