ภาวะผู้นำของหัวหน้าแผนก โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่

Main Article Content

พัชรีวรรณ กิจมี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้าแผนก  โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้ใต้บังคับบัญชา  จำนวน  62  คน  ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ปีการศึกษา  2551  โดยทำการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าแผนก  โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ใน  2  ด้าน  คือ  ด้านมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์  ซึ่งใช้แนวคิดและแบบสอบถามของฮาลปิน  (Halpin)  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่า  หัวหน้าแผนก  โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำอยู่ในระดับมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง  และเมื่อพิจารณาภาวะผู้นำในแต่ละด้านพบว่าหัวหน้าแผนกโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับมีการปฏิบัติบ่อยครั้งเช่นกัน

 

This study was to investigate the leadership of the Department Heads from Chiangmai Commercial College.  The samples comprised of 62 subordinates who have been working at Chiangmai Commercial College during the academic year 2008.  The study was divided into 2 aspects; one was focused on the initiating structure, the other was on the consideration.  LBDQ  (Leader Behavior Description Questionnaire) of Halpin was used for collecting information, by using and the collected data was analyzed MEANS and S.D.

            The findings revealed that the teachers perceived the leadership behavior  of the Department Heads were shown at the frequent level.  While considering the leadership aspects; both the initiating structure and consideration aspect were shown at the frequent level as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles