พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่

Main Article Content

ชนิตปรียา เวศอุไร

Abstract

การวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พรรณนาถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่  2)  ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางสังคมของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่  3)  ศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชาชนที่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่  จำนวน  240 คน  โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดสัดส่วน  (quota sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  ที่ผ่านการทอสอบความตรงในเนื้อหาและทดสอบความเที่ยง  การเก็บข้อมูลดำเนินการในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม  2551  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย  และน้ำหนักค่าคะแนนเฉลี่ย

การวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่  ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางสังคมของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพพื้นที่ตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ  มีพื้นที่ทั้งหมด  531 ไร่  โดยแบ่งออกเป็น  5 ส่วนดังนี้  1)  พื้นที่สวนสัตว์ชั้นนอก  100 ไร่  2)  พื้นที่สวนสัตว์ใหม่  170 ไร่  3)  พื้นที่สวนสัตว์เปิด  100 ไร่  4)  พื้นที่พักแรม  100 ไร่  5)  พื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์  61 ไร่  โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง  300-400  เมตรจากระดับน้ำทะเล  พื้นที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง  ซึ่งคงสภาพธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์  สภาพทางธรณีวิทยาประกอบด้วยหินอัคนีชนิดที่สำคัญคือ  หินแกรนิต  สภาพภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  ส่วนลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางสังคม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีสถานภาพโสด  และมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยมีอายุเฉลี่ย  28 ปี  ผู้ให้ข้อมูลเกินครึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่มาก่อน  ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ของผู้ให้ข้อมูลนั้น  สืบเนื่องมาจากแรงกระตุ้นด้านสถานการณ์  ด้านจิตวิทยา  และด้านเทคโนโลยี  ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลในระดับมาก  ส่วนแรงกระตุ้นด้านส่วนบุคคล  ด้านสังคม  และด้านวัฒนธรรม  มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลในระดับน้อย  ทั้งนี้  ด้านสถานการณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ  ซึ่งด้านสถานการณ์นั้นประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  เวลา  และอารมณ์  แสดงให้เห็นว่า  สวนสัตว์เชียงใหม่มีสถานการณ์ที่เหมาะสมซึ่งสามารถจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้  ไม่ว่าจะเป็น  สภาพแวดล้อมทางภายภาพที่มีความพร้อมทั้งสัตว์หลากหลายพันธุ์  สิ่งปลูกสร้างที่ออกแบบอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว  รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมายังสวนสัตว์เชียงใหม่ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles