การใช้เทคนิคการระบุชื่อเฉพาะในการสกัดสารสนเทศเพื่อใช้สร้างฐานความรู้เฉพาะด้าน

Main Article Content

สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ

Abstract

เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การสร้างฐานความรู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งนี้การสร้างฐานความรู้นั้นต้องอาศัยเทคนิคหลายด้าน อาทิเช่น การทำเหมืองข้อความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะการสกัดความรู้จากเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ปัจจุบันงานทางด้านการสกัดสารสนเทศเป็นงานที่ได้รับความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การสกัดสารสนเทศจาก เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัล ชีวการแพทย์ ฯลฯ และมีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการสกัดสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปริมาณสารสนเทศที่มากขึ้น วิธีการระบุชื่อเฉพาะนั้นเป็นวิธีการหนึ่งของการสกัดสารสนเทศที่สำคัญซึ่งช่วยในการระบุชนิดของคำและกลุ่มคำให้ถูกต้อง ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญและหลักการของวิธีการระบุชื่อเฉพาะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางวิจัยต่อผู้มีความสนใจทางด้านการทำเหมืองข้อความ และการสกัดสารสนเทศต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles