ภาษาจีนกับวัฒนธรรมความเชื่อ "เทพเจ้า" และ "ภูตผี"

Main Article Content

เกตมาตุ ดวงมณี

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมทางภาษาและตัวอักษรที่ปรากฏในวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและภูตผีของคนจีน เนื่องจากความคิดความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและภูตผีมีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างตัวอักษรจีน โครงสร้างของภาษาจีน และสุภาษิตจีน รวมทั้งวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและภูตผี เช่น การตั้งเครื่องเซ่นไหว้เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนได้อธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและภูตผีจีน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้คำและวัฒนธรรมความเชื่อว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles