การบริหารอุปทานของอุตสาหกรรมเศษแก้วเพื่อการรีไซเคิล

Main Article Content

ธิติวัฒน์ ภินันท์ธวัชร

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อปริมาณเศษแก้วรีไซเคิล และการบริหารอุปทานเศษแก้วรีไซเคิล การศึกษาวิจัยนี้แบ่ง 2 ส่วน คือ

1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ประเภทรถสามล้อหรือซาเล้ง ซึ่งเป็นต้นทางการรวบรวมเศษแก้วในกระบวนการรีไซเคิล จำนวน 300 ราย

2. ต่างจังหวัด ใช้กรณีศึกษากับเศษแก้วรีไซเคิลบนเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับผู้ประกอบการตัวอย่างรับซื้อขวดแก้วและเศษแก้วรายใหญ่

ผลการวิจัยสรุปว่า ปริมาณเศษแก้วรีไซเคิลไม่สม่ำเสมอ และส่วนหนึ่งถูกทิ้งเป็นขยะฝังกลบ โดยปัจจัยกระทบต่อปริมาณคือเทศกาลและฤดูกาล ส่วนราคารับซื้อนั้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพยายามจัดเก็บและการเพิ่มชั่วโมงทำงานของซาเล้ง ซึ่งส่งผลดีต่อปริมาณเศษแก้ว นอกจากนี้ การจัดการขนส่งเที่ยวเปล่ากลับส่งผลดีต่อต้นทุนในการนำกลับเศษแก้วรีไซเคิลจากเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles