ลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ สภาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

สิระ สมนาม
จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์
แสงชัย เจียรสัมพิมล
Nuola Yan

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประเมินลักษณะการเรียนรู้ภาษา และกลวิธีการเรียนรู้ภาษา ผลการวิจัยพบว่า

1. นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกเรียนภาษาไทยด้วยเหตุผลที่ชื่นชอบสังคมและวัฒนธรรมไทยมากที่สุด ในด้านทักษะการเรียนภาษาที่ชอบนั้น นักศึกษาชื่นชอบทักษะการพูดมากที่สุด ส่วนด้านปัญหาการเรียนภาษาไทยที่ประสบ นักศึกษาระบุปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่สื่อการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัยไม่ดึงดูดใจ ในด้านความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย นักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังให้ครูผู้สอนมีประสบการณ์และเอาใจใส่ผู้เรียน

2. ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยฐานะภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีลักษณะเก็บตัว เขินอาย ชอบทำงานตามลำพัง ถนัดใช้สายตา ชอบเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน

3. กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยฐานะภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ และกลวิธีเชิงวิภาพบ่อยมาก รองลงมาคือใช้กลวิธีการเสริมและการทดแทน และกลวิธีทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles