สถิติของผู้เคยเรียนและไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

ยะมะกิ อิซะโอะ

Abstract

ข้อมูลนี้เป็นการสำรวจเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ตอนแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยนำข้อมูลมาใช้ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมครูภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือ นอกจากนี้ยังได้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมโดยเพิ่มการสำรวจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในปี 2551 โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามเมื่อเดือนมิถุนายม 2551 ผลสำรวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผลมาจำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีเพิ่มมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles