ภาวะเงินเฟ้อและการแก้ไขปัญหา

Main Article Content

ณภัทร กุลนันทร์

Abstract

การเกิดภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นการเกิดเงินเฟ้อทางด้านอุปทานที่ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยในบทบาทความนี้ได้กล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่ทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มี "6 มาตรการ 6 เดือน" ออกมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ทวีความรุนแรงไปมากกว่านี้โดยทางรัฐบาลมีมาตรการที่สำคัญ เช่น การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน การชะลอการปรับราคาก๊าซหุงต้ม การยกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า การยกเว้นเก็บค่าน้ำประปา การจัดรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริการฟรี จำนวน 800 คัน และการจัดขบวนรถไฟชั้น 3 บริการฟรีแก่ประชาชน นอกจากในส่วนของรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว ยังได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ประชาชนสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาและประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหานี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles