การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

สิระ สมนาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กลุ่มประชากรการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2649 จำนวน 30 คน โดยนำงานเขียนของนักศึกษาแยกรายวิชาคือ วิชาการเขียน จำนวน 332 ฉบับ วิชาภาษาพูด ภาษาเขียนจำนวน 223 ฉบับ วิชาภาษาทางการจำนวน 120 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 675 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือตารางวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเขียนผิดของนักศึกษาที่พบมากที่สุด ได้แก่ ข้อผิดพลาดในระดับการแต่งประโยคซึ่งพบจำนวน 221 ราย รองลงมาเช่น ข้อผิดพลาดในระดับคำ ซึ่งพบจำนวน 125 รายการ นอกจากนี้เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องการสะกดการันต์ และข้อผิดพลาดในระดับความหมาย จำนวน 113 รายการ และ 103 รายการตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles