ทำธุรกิจ...ต้องมีเพื่อน

Main Article Content

วีระพันธ์ อะนันชัย

Abstract

ปัจจุบันการทำการตลาดในโลกของธุรกิจ ซึ่งมีการแข่งขันกันที่รุนแรง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ก็ตามถ้าเกิดผลประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง แน่นอนผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจย่อมไม่พลาดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การออกงานจัดแสดงสินค้า การขยายสายผลิตภัณฑ์ การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม เป็นต้น

"ทำธุรกิจ... ต้องมีเพื่อน" เพื่อนในบทความนี้หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ หรือเรียกว่า "เพื่อนร่วมธุรกิจ"

การสร้างความสัมพันธ์มีรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ตามแบบ Six Market Model ของ Helen Peck โดยแสดงให้เห็นว่า การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ (Stakeholders) นั้นไม่ได้มีเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น หากแต่บริษัทยังสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีและมั่งคงในระยะยาวกับกลุ่มต่างๆได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles

Most read articles by the same author(s)