โครงการ SIEF กับการพัฒนานักศึกษา

Main Article Content

นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์

Abstract

SIFE คืออะไร ?**

SIFE ย่อมาจาก 'Students in Free Enterprise' เป็นองค์กรอิสระก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก SIFE สนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกให้จัดตั้งทีมนักศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการทำโครงการอย่างใกล้ชิด SIFE จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 5 ประการคือ

1. เศรษฐศาสตร์การตลาด (Market Economics)

2. ทักษะแห่งความสำเร็จ (Success Skills)

3. ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

4. ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial Literacy)

5. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องความยั่งยืนของโครงการและทีม SIFE ของมหาวิทยาลัยสมาชิกอีกด้วย การทำโครงการ SIFE จะทำให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของเขาในการช่วยพัฒนาธุรกิจของชุมชน ซึ่งการที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับธุรกิจจริงนี่เองเป็นจุดเด่นของโครงการ SIFE คำกล่าวที่ว่า"สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ" น่าจะอธิบายตัวโครงการ SIFE ได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้ร่วมมือกับ SIFE THAILAND ในการจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน และได้ส่งโครงการเข้าประกวดในระดับประเทศตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และในปี 2550 นี้เองที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นประสบความสำเร็จอย่างมากในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ชุมชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการระดับชาติ '2007 SIFE THAILAND NATIONAL EXPOSITION' เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขัน SIFE World Cup ที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ที่จะถึงนี้

การที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกนั้น ถือเป็นผลพลอยได้จากการทุ่มเททำโครงการอย่างไม่ย่อท้อจนประสบความสำเร็จของทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา FEU SIFE TEAM เมื่อผ่านการแข่งขันระดับชาติไป ทีมเราได้เห็นผลจากการทำโครงการนี้ชัดเจนขึ้น ผลที่ว่านี้ไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณใดๆ แต่เป็นพัฒนาการของนักศึกษาในทีมเห็นได้ชัดว่านักศึกษาที่ร่วมทีม SIFE มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและสังคม นักศึกษาสามารถคิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการเรียนที่เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแล้ว การนำนักศึกษาออกไปทำโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะการเรียนในห้องเรียนนั้นนักศึกษาจะรู้เฉพาะทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้นำไปใช้ปฏิบัติงานจริง ความรู้ที่เล่าเรียนไปอาจลบเลือนได้ ในขณะที่โครงการ SIFE จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการทำโครงการนักศึกษาจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเวลา มีการหาแหล่งความรู้จากภายนอก และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับชาวบ้านและผู้นำชุมชน หรือที่เรียก 'บรรยากาศการเรียนรู้ที่แท้จริง'

Article Details

Section
Academic Articles