การวางแผนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุภายในคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

Main Article Content

พรไพบูลย์ ปุษปาคม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุภายในคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อลดความสูญเปล่าจากกิจกรรมการขนถ่ายลำเลียงวัสดุภายในคลังสินค้า โดยการหาวิธีลดความสูญเปล่าจากกิจกรรมการขนถ่ายลำเลียงวัสดุด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และสร้างตัวแบบการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์แทนระบบปัญหาการขนถ่ายลำเลียงวัสดุภายในคลังสินค้าของโรงงานตัวอย่างในสภาวะปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากวีธีการปรับแผนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุ 2 วิธี คือ (1) การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง และ (2) การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังและการบรรจุสินค้าเข้ารถบรรทุก จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อนำระบบคัมบังมาประยุกต์ใช้จะช่วยควบคุมปริมาณสินค้าระหว่างผลิต ส่งผลให้กำจัดระยะเวลาการรอสินค้าของรถยก แต่กลับเพิ่มระยะเวลาที่สินค้าต้องรอรถยกมารับแทน ทำให้ระยะเวลาที่สูญเปล่าจากจุดนี้สามารถนำไปใช้ในการนำขวดเปล่ากลับเข้าสู่กระบวนการใช้ซ้ำเพิ่มขึ้น สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังกลุ่มที่ 1 แทนสินค้าขนาดปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร ได้ ร้อยละ 20.25 ลดปริมาณสินค้าคงคลังกลุ่มที่ 2 แทนสินค้าขนาดปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ได้ ร้อยละ 4.50 และกำจัดระยะเวลาการรอสินค้าของรถยกได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้ระบบคัมบังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอัตราการผลิตแบบต่อเนื่องได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles